Skip to main content

Avtalsvillkor Energi2 AB

1. Vid signering av avtalet ger Kund fullmakt för Energi2 Elhandel AB, eller den Energi2 Elhandel AB förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får Energi2 Elhandel AB fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Vid tecknande av detta avtal ger jag Energi2 Elhandel AB en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura till mig. Avtalstid avtalas på elavtalet och uppsägningstiden står under villkor för avtalsformer nedan. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt tillsvidarepris med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett rörligt tillsvidareavtal. Energi2 Elhandel AB godkänner endast kunder såsom aktiebolag, handelsbolag samt kommanditbolag. Ej privatpersoner (konsumenter) eller enskilda företag.

2.Kund förbinder sig att köpa el från Energi2 Elhandel AB till överenskommet pris under avtalsperioden.

3. Avtalet mellan Kund och Energi2 Elhandel AB består av Elavtal inklusive Energi2 Elhandel ABs avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K (https://www.energimarknadsbyran.se/media/1135/el-2012-k-rev-2.pdf) respektive EL2012N. I den mån skiljaktigheter förekommer skall elavtalet inklusive Energi2 Elhandel ABs avtalsvillkor äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till Företag.

4. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Energi2 Elhandel AB för att vara gällande.

5. Energi2 Elhandel AB kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.

6. En företagskund som ingår avtal med Energi2 Elhandel AB har ingen ångerrätt.

7. Vid inflytt på helt ny adress behöver Energi2 Elhandel AB erhålla uppgifterna minst 7 dagar innan önskad leveransstart. Senaste startdatum för nytecknat elavtal är 3 månader från idag för privatpersoner och 12 månader för företag.

8. Avtalsperioden framgår av Elavtal. Energi2 Elhandel AB ansvarar inte i något fall för försenad leverans start som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantör ansvarar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytnings-avgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.

9. Energi2 Elhandel AB äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan Energi2 Elhandel ABs i förväg lämnade skriftliga medgivande.

10.1. Energi2 Elhandel AB har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger Energi2 Elhandel AB rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. Vid volymavvikelser mot angiven årsvolym äger Energi2 Elhandel AB rätten att debitera eventuella mellanskillnader. Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. För företag tillkommer utöver avtalat avtalspris Svenska Kraftnäts avgifter. Dessa avgifter kan variera över tid och Energi2 Elhandel AB äger rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. Posten på fakturan heter SvK avgift.

10.2. När kund har valt tilläggsprodukten ”Förnybar el” är det 100% förnybar energi vilket innebär 100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart, 0% kärnkraft och 0% fossilt. Denna tjänst och produkt kan när som helst sägas upp om man kontaktar kundservice.

10.3. Energi2 Elhandel AB standard energimix inköp: Den nordiska residualmixen för 2021 består av 12,83 procent förnybart producerad el, 32,06 procent kärnkraftsproducerad el och 55,11 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 371,99 g/CO2 per kWh och kärnbränsleavfall var 0,001126 g/kWh.

11. Energi2 Elhandel AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Energi2 Elhandel AB. Energi2 Elhandel ABs totala ansvar är begränsat till 5 000 kronor inkl moms för varje enskilt fall. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från Energi2 Elhandel AB. Vid konkurs eller om Energi2 Elhandel AB slutar leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.

12. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till ett Rörligt tillsvidarepris med 12 månaders uppsägningstid. Energi2 Elhandel AB kräver en separat uppsägning på elhandlarens elavtal för att avtalet ska vara uppsagt på ett korrekt sätt. Om en fullmakt överlåtes till ett elhandelsbolag och ska användas med syftet att säga upp ett elavtal så krävs en skriftlig fullmakt. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. För företag såsom AB, HB, KB och enskilda bolag måste en skriftlig uppsägning skickas in med signatur från företagets firmatecknare vilket skall vara den person som står på avtalet och som tecknat avtalet. Detta skickas in via brev till Energi2 Elhandel ABs adress. Energi2 Elhandel AB godkänner inga uppsägningar från företag som är muntliga eller utan signatur från firmatecknare.

13. Kontakta Energi2 Elhandel AB vid utflytt. Vid utflytt medföljer inte Kunds befintliga elavtal.

14. Betalningen för Energi2 Elhandel ABs fakturor skall vara Energi2 Elhandel AB tillhanda senast på förfallodatumet på fakturan. Betalningstiden är ca 20 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. Energi2 Elhandel påminnelse / förseningsavgifter är för företag 450 kronor per faktura. Det som räknas som företag är enskilt bolag (med privatpersons personnummer), HB, AB, KB samt föreningar. För påminnelser / förseningsavgifter utgår ingen moms. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta på 18% samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Ränta tas ut från förfallodagen på fakturan. Om Kunden försummar sina skyldigheter gällande betalning utgör det ett väsentligt avtalsbrott och Energi2 Elhandel AB har rätt att häva Kundens avtal med omedelbar verkan. Om Kund inte fullföljer betalning av fakturor enligt avtalsvillkoren har Energi2 Elhandel AB rätt att häva Kundens avtal med omedelbar verkan enligt § 12.3 Hävning i Avtalslagen.

15.1. Förklaring gällande de rörliga prisavtalen:

Rörligt avtal innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Det rörliga elpriset varierar timme för timme och månad för månad och Energi2 Elhandel ABs rörliga elpriser utgörs bland annat av den nordiska elbörsens elpris sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde. Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga priset Energi2 Elhandel AB har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Elpriset består av Energi2 Elhandel ABs kostnader för inköp av el och elcertifikat, Energi2 Elhandel ABs kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat, St Energi2 Elhandel ABs påslag i öre/kWh och eventuell förbrukningsbaserad årsavgift och är inte Nord Pools spot pris. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. För anläggningar med timavräknad förbrukning avser Energi2 Elhandel ABs kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning med tillägg för balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. För övriga anläggningar avser Energi2 Elhandel ABs kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Energi2 Elhandel ABs anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft. Per 20170529 är volymavgiften 0,04 EUR / MWh mot NordPool Spot och 0,434 EUR / MWh mot Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts balanskraftsavgift är på 0,49 EUR / MWh och Effektreservsavgiften är 4 kr / MWh under vardagar 06-22 i perioden 16 nov – 15 mars. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Energi2 Elhandel som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt.

15.2. Villkor för avtalsformer:

Här specificeras bindningstider, uppsägningstider och villkor.

Fastpris:

Elpris och fast avgift är oförändrade under avtalstiden. Bindningstiden avtalas vid tecknandet av elavtalet. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Uppsägningstiden är som standard 12 månader, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid avtal med 3, 6 och 9 månaders bindningstid är det endast 1 månads uppsägningstid för företagskunder och vid 12 månaders bindningstid är det 6 månaders uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Rörligt tillsvidarepris med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal.

Rörligt avtalspris med eller utan bindning (rörligt pris):

Läs mer specificerat om rörligt pris under §15.1. Ordinarie fast månadsavgift, om det inte är en annan summa avtalat i det tecknade elavtalet med Kund, är 99 kronor exkl moms per månad för företagskunder. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. De rörliga avtalen tecknas med 6 månaders uppsägningstid för företagskunder. Villkoren för rörliga avtal utan bindning gäller endast i 12 månader och efter den perioden går avtalet över till ett Rörligt Tillsvidarepris. Se våra avtalsvillkor för vårt tillsvidareavtal. Rabatten på rörliga avtal gäller endast i 12 månader och endast för nya kunder.

Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Rörligt tillsvidarepris med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal.

Rörligt timavräkningspris:

Alla nya kunder med rörligt avtal som har tecknat avtal från och med 2021-06-01 får rörligt pris med timavräkning. Elnätsbolaget har 3 månader på sig att utföra denna ändring. Rörligt pris med timavräkning innebär att kunden har timmätning och timavräkning där deras elnätsbolag skickar vidare avläsningarna till Energi2 Elhandel AB. Fakturering sker månadsvis i efterskott och beräknas enligt Nordpools spotpris timme för timme. Det är exklusive det avtalade påslag, den månadsavgift, elcertifikat, statliga avgifter och/eller tillvalsprodukten Förnybar El som kunden avtalat med Energi2 Elhandel AB. Momsen är 25%. Ordinarie fast månadsavgift, om det inte är en annan summa avtalat i det tecknade elavtalet med Kund, är 99 kronor ex moms per månad för företagskunder. De rörliga avtalen tecknas med 0 månaders bindningstid och 6 månaders uppsägningstid för företagskunder. Villkoren för rörliga avtal utan bindning gäller endast i 12 månader och efter den perioden går avtalet över till ett tillsvidareavtal, Frihet Rörligt Elpris. Se våra avtalsvillkor för vårt tillsvidareavtal. Rabatten på rörliga avtal gäller endast i 12 månader och endast för nya kunder.

Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Frihet Rörligt elprisavtal med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal.

Förnybar Garanti, Förnybar Tak Försäkring och Företagsförsäkring:

Läs mer specificerat om rörligt pris under §15.1. Pristak kan endast garanteras för en 6-månadersperiod i taget, räknat från leveransstart av pristaksavtalet. Pristaket kan då höjas eller sänkas efter då rådande prisbild på marknaden. Bindningstiden avtalas vid tecknandet av elavtalet. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Uppsägningstiden för privatkund är 1 månad. Företagskunder har som standard 12 månaders uppsägningstid, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid avtal med 3, 6 och 9 månaders bindningstid är det endast 1 månads uppsägningstid för företagskunder och vid 12 månaders bindningstid är det 6 månaders uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt avtalspris vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.

Rörligt tillsvidarepris Företag (Rörligt avtalspris Företag):

Elpriset består av Energi2 Elhandel ABs kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, Energi2 Elhandel ABs påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Avtalet är ett Rörligt Tillsvidarepris Företag där elpriset varierar månad till månad och där priset sätts olika varje månad. Avtalet är inget fastpris eller rörligt pris avtal utan ett tillsvidareavtal. Rörligt Tillsvidarepris Företag är ett rörligt elprisavtal, med en fast avgift på 99 kronor exkl moms för företagskunder. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Uppsägningstiden för företagskunder är 12 månader.

 

Mikroproduktionsavtal:

Energi2 Elhandel ABs avtalsvillkor vid köp av mikroproduktion från enskilda konsumenter och företag (producent) tecknas separat. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med detta avtal. Om inget avtal tecknas kommer kunden att erhålla en ersättning per kWh som är ett rörligt pris med timavräkning, minus balanskostnad, avgifter från Svenska Kraftnät (SvK) och hanteringskostnad för elbolaget. En fast månadsavgift tillkommer per anläggning. Tills vidare är den 20 kr inkl moms.

16. Faktureringsprincipen som används i Energi2 Elhandel ABs avtalsformer för Företagskunder är efterskottsbetalning. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer Energi2 Elhandel AB att fakturera en uppskattad förbrukning enligt 8 kap 15 § i ellagen. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. Energi2 Elhandel AB har som huvudprincip rätt att efterdebitera Kunden för el som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden för krav mot Företagskund är 10 år (2 § preskriptionslagen). Eventuella anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar från förfallodatumet till Energi2 Elhandel AB.

17. Samlingsfaktura:

Jag godkänner det tecknade elavtalet och samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess villkor. Jag ger Energi2 Elhandel AB en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samlingsfaktura. Detta gäller även mina fakturor för gas, vatten och avlopp, pellets, fjärrvärme, fjärrkyla, solcellsanläggningar, telecom, bredband och samtliga nyttigheter. Ny fakturaadress vid adressändring är samfaktura@energi2.se. Eventuella betalningspåminnelser eller inkassokrav för fakturor som producerats innan adressändring kommer vidaresändas till ny fakturamottagare. Kund är alltid ansvarig för att alla externa leverantörsfakturor blir betalda.

18.1. Brytavgifter:

Utifall att ett startdatum sätts i detta avtalet kommer avtalet sättas igång av Energi2 Elhandel AB på valt datum. Kund ansvarar för eventuella straff/bryt-avgifter från andra elbolag. Om Kund bryter avtalet i förtid har Energi2 Elhandel AB rätt att följa branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/regler-och-beslut/allmanna-avtalsvillkor/ respektive EL2012N och har rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som Energi2 Elhandel AB pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster B2B samt ersättning per kWh. En hanteringsavgift på 49kr inkl moms läggs på samtliga brytavgifter.

18.2. Ersättning från företag är 15 öre inkl moms per kWh under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter och extra tilläggstjänster B2B beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning för ett företag är 25 000 kronor inkl moms vid brutet avtal per anläggning. Utifall årsförbrukning ej kan ges från företag, ges en generell brytavgift om 25 000 kronor inkl moms till företagskunder per anläggning. Vid övriga avslut innan kontraktslut äger Energi2 Elhandel AB rätt att slutfakturera de kvarvarande månadsavgifterna samt beräknad förbrukning som är överenskommet under kontraktsperioden.

19. Frånkoppling:

Frånkoppling får ske om företagskunden eller organisationen försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Innan frånkoppling sker ska kunden uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och underrättas om att frånkoppling annars kan ske. Om avtalsbrottet består i att kunden försummat att betala för överföring av el gäller att kunden sedan tiden för rättelse gått ut ska uppmanas att betala inom 15 dagar (gäller företagskunder) från det att denne har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att frånkoppling annars kan ske. Frånkoppling får även ske när kunden åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget överför till kunden åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden. Återinkoppling sker först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Kostnaden för frånkoppling och återinkoppling ska debiteras kunden. Även en hanteringskostnad på 500 kr inkl moms läggs på denna faktura.

20. Information enligt Ellagen, 11 kap 13 §:

1. Energi2 Elhandel AB, 559261-5099, 010-424 73 90, www.energi2.se

2. Energi2 Elhandel ABs åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enligt tecknat avtal. Pris och period står i avtalet och även i avtalsvillkoren. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor.

3. Datum för avtalets tecknande återfinns på det tecknade avtalet med Kund och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från tecknandets datum. Exakt datum står i textboxen ”Mitt uppstartsdatum” på ordersidan.

4. Priser för samtliga produkter finns https://energi2.se/#avtal

5. Villkoren för fakturering är varje månad i efterskott och betalningstid är minst 20 dagar.

6-8. Uppsägningstiden utläses vid varje enskilt avtal. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt avtalspris Företag med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal.

9. Se § 18 i Energi2 Elhandel ABs villkor för brytavgifter.

10. Om Energi2 Elhandel AB inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet äger kunden rätt till en ersättning om max 5000 kronor inkl moms.

11. Information enligt Ellagen, 11 kap 18 §, Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om:

11.1. Företagets rättigheter:

Kunden ska i första hand vända sig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner på vår hemsida. Telefonnummer till vår växel är 010-424 73 90. Läs mer på https://energi2.se/#contact

11.2. Hur företag ska gå till väga för att lämna klagomål:

Reklamation, skadestånd och klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 010-424 73 90. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.

11.3. och 11.4. Vilka organ kunden kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler:

Energimarknadsinspektionen: www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat. Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Oberoende användarerådgivning där du kan få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se. Energi2 Elhandel: Ring, skicka e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun.

21. Avtalsvillkoren kan även skickas med post, e-post och sms om kunden önskar. Kan även uthämtas från Energi2 Elhandel ABs kontor. Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagande har härmed Energi2 Elhandel AB fullföljt och bekräftas av kund när avtalet godkänns.

22. På detta avtal och villkor ska svensk lag tillämpas. Energi2 Elhandel AB förbehåller sig rätten att uppdatera dessa avtalsvillkor. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol och med Malmö tingsrätt som första instans.

23. Information om behandling av personuppgifter Energi2 Elhandel AB – GDPR:

Energi2 Elhandel AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte av elavtal, kunna hantera din anläggning i vårt system, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”, administrera olika kommunikations – och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och föra statistisk, kundundersökningar och analysändamål samt för samfaktura med elnätsfakturor. Energi2 Elhandel AB har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Energi2 Elhandel AB inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter Energi2 Elhandel AB behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Energi2 Elhandel AB, Box 2, 246 21 Löddeköpinge. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 010-424 7390 eller e-post hej@energi2.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.